top of page

OM KLUBBEN

Klubben er stiftet af Hirtshals Boldklub af 1920's fodboldafdeling og daterer derfor sin start til 1920. Det betyder at klubben i 2020 har fejret sit 100-års jubilæum. HB er en rigtig breddeklub med plads til alle. Vi vægter det sociale aspekt lige så højt, som fodbolden. Det gør vi hele vejen rundt i vores ungdoms-, senior- og old boys-afdeling.

 • Bestyrelse
  Peter Sundbæk, formand / sundbaek61@gmail.com Martin Eriksen, næstformand og sekretær / tlf. 21449085 / me@hirtshalsboldklub.dk Jan Dige Fjerritslev, kasserer Kim Bærentsen, medlem Nikolaj Andersen, medlem
 • Årets HB'ere gennem tiden
  2023: Maja Holm Schlie 2022: Kaj "Tyr" Nielsen 2021: Kenneth Vendelbo 2020: Flemming Hejlesen 2019: Martin Eriksen 2018: Jan Dige Fjerritslev 2017: Johnny Knudsen 2016: Jan Knudsen 2015: Carina Winther 2014: Lene Lynggard Jensen 2013: Jesper Vandsted 2012: Mogens "Moc" Christensen 2011: Henrik Møller 2010: Peter Allan Jensen 2009: Michael Villadsen 2008: 2007: Bob Knudsen Andersen 2006: Morten Berendt 2005: Kurt Pedersen 2004: Rikke, Lene & Peter Jensen 2003: Andreas Eliasen 2002: Peter Jokumsen 2001: Brian Stenskrog 2000: Preben Engstrøm 1999: Karen & Kristian Gammelgaard 1998: Svend Erik Nielsen 1997: Kurt Christensen 1996: Bjarne Larsen 1995: Jens Ole Mikkelsen 1994: Karl Aage Jensen 1993: Erik Sørensen 1992: Tage Nielsen 1991: Mogens "Toes" Nielsen 1990: Verner Pedersen 1989: Kaj Nielsen 1988: Jens Reffstrup 1987: Palle Nielsen 1986: Poul Nielsen 1985: Poul Pedersen 1984: Mogens Hejlesen 1983: John Hjermitslev 1982: Karsten Pedersen 1981: Erik Schmidt Andersen 1980: Jens Ole Mikkelsen 1979: 1978: Poul Jensen 1977: Hans Jessen Ibsen 1976: Ole Thaarup 1975: Yvonne Nørgaard 1974: Erik Viberg Jensen 1973: Kurt Jensen 1972: Niels Erik Nielsen
 • Årets Ledere gennem tiden
  2023: Henrik Egholm Larsen 2022: Jesper Therkelsen 2021: Anders Holm Schlie 2020: Keld Abildgaard Jensen 2018: Frode Langagergaard 2017: Jesper Ladefoged Andersen 2016: Peter "Prof" Jensen 2015: Flemming Hejlesen 2014: Peter Allan Jensen 2013: Kim 'Stump' Nielsen 2012: John Samuel 2011: Jesper Therkelsen 2010: Steffen Rævskjær Ledet 2009: Gert Skall 2008: 2007: Jesper Poulsen 2006: Mikkel Ledet 2005: Lasse Andersen & Henrik Nielsen 2004: Terje Sørensen 2003: Michael Villadsen 2002: Jens Reffstrup 2001: Preben Engstrøm 2000: Ole Pedersen 1999: Troels Gaardbo 1998: Bjarne Pedersen 1997: Karen & Kristian Gammelgaard 1996: Brian Stenskrog 1995: John Olesen & Mogens Christensen 1994: Jacob Nørgaard 1993: Jens Kjeldsen 1992: Kurt Christensen 1991: Hans Christian Andersen 1990: Mogens Hejlesen 1989: Henrik Christensen 1988: Harry C. Andersen 1987: Mogens "Toes" Nielsen 1986: Jan Fjerritslev
 • Årets Spillere gennem tiden
  2023: Oscar Jensen 2022: Frederik Thomsen 2021: Martin Thomsen 2020: Kim Bærentsen 2019: Lasse Kjær 2018: Jesper Ladefoged Andersen 2017: Martin Thomsen 2016: Anders Knudsen 2015: Jesper Gravesen 2014: Christian Sørensen 2013: Peter Steen Jensen 2012: Daniel Knudsen 2011: Michael Skytte Pedersen 2010: Nikolaj Andersen 2009: Martin Eriksen 2008: 2007: Billy Jensen 2006: Bob K. Andersen 2005: Kim Bærentsen 2004: Dennis Poulsen 2003: Jesper Therkelsen 2002: Jan Gundersen 2001: Peter Jensen 2000: Jess Haugaard 1999: Lasse Nielsen 1998: Jesper Larsen 1997: Dan Andersen 1996: Flemming Christensen 1995: Jan Gundersen 1994: Frank Pedersen 1993: Flemming Larsen 1992: Torben Hjermitslev 1991: Bo Nielsen 1990: René Jørgensen 1989: Claus Pedersen 1988: Michael Pedersen 1987: Erik Eriksen 1986: Frank Pedersen 1985: Erik Eriksen 1984: Dorthe Jensen 1983: Kenneth Petersen 1982: Flemming Smed Christensen 1981: Jacob Mogensen 1980: Klaus Hjermitslev
 • Formænd gennem tiden
  2024: Peter Sundbæk 2013: Jesper Vandsted 2012: Michael Skytte Pedersen 2006: Karl Aage Jensen 2006: Michael Villadsen 2004: Bob Knudsen Andersen 1995: Bjarne Larsen 1993: John Samuel 1991: Per Martensen 1986: Palle Nielsen 1982: Poul Pedersen 1981: Henning Nielsen 1973: Harry Andersen 1972: Niels Erik Nielsen 1971: Erik Viberg 1970: Peter Sørensen 1968: John Bo Jensen 1965: Egon Olsen 1963: John Bo Jensen 1962: H.P. Nielsen 1961: Holger Engbjerg 1960: Sigurd Espersen 1958: Holger Engbjerg 1956: Bent Nygaard 1955: Købmand Ove R. Rasmussen 1953: Lærer Pedersen 1952: Henry Espersen, Orla Moltsen og Købmand Iversen 1948: Købmand Ove R. Rasmussen 1946: Christian Jørgensen 1944: Henry Espersen 1943: Hartvig Andersen 1942: Knud Berg 1942: Hartvig Andersen 1941: Postbud Chr. Nielsen 1934: Henry Hvidemose 1925: Barber Pedersen 1922: Johannes Dalsager 1921: Johannes Hvidemose 1920: Postbud Chr. Nielsen
 • Æresmedlemmer
  Fritz Kelter Wesenberg Sigurd Espersen Henry Espersen Ove R. Rasmussen Verner Pedersen (Ginge) Erik Schmidt Andersen Tage Nielsen Hartvig Andersen Harry Andersen Orla Sørensen Kurt Christensen Karl Aage Jensen Kristian Gammelgaard Mogens Christensen Jesper Vandsted
 • Klubbens vedtægter
  §1 Klubbens navn er “Hirtshals Boldklub” og har hjemsted i Hjørring Kommune. Hirtshals Boldklub er stiftet af Hirtshals Boldklub af 1920´s fodboldafdeling og daterer som sådan sin start til 1920. §2 Boldklubbens formål er at udbrede interesse for og kendskab til fodbold samt at udvikle færdighed i fodbold hos medlemmerne. Foreningen har børne-, ungdoms- og seniorafdelinger. Bestyrelsen nedsætter ungdoms- og seniorudvalg. §3 I klubben kan optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt særlige omstændigheder taler herfor, har bestyrelsen ret til at kræve ekstra kontingent. Bestyrelsen har ligeledes ret til at meddele hel eller delvis frit kontingent, når særlige omstændigheder taler herfor. Intet medlem må have mere end 6 måneders restance. Restance herudover kan medføre udelukkelse af klubben. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt. Bestemmelser om disse afgøres af bestyrelsen. Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer, der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til klubbens særlige udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. §4 Klubbens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen til enhver tid givne anordninger samt love og bestemmelser, der er givet af D.I.F. og specialforbund, som klubben til enhver tid måtte være medlem af. Overtræder et medlem disse lover og forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå medlem, kan bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere den pågældende af foreningen. I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme karantæne. Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at møde på førstkommende generalforsamling og der få sagen forelagt. §5 Klubbens ledelse forestår af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagt. Bestyrelsesbeslutninger, og alle de handlinger der foretages i henhold hertil, forpligter klubben. Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dertil skal det tilstræbes, at klubbens ungdomsudvalg er repræsenteret med op til to repræsentanter, som dog ikke har stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. En af bestyrelsens medlemmer kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde med 5 dages varsel. Sekretæren fører eller lader føre protokol over alle møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver indenfor klubben. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Halvdelen afgår skiftevis hvert år. Består bestyrelsen af et ulige antal personer, så er flest valgt for 2 år. Udtræder et bestyrelsesmedlem har bestyrelsen lov til at supplere sig selv. Følgende medlemmer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: 1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben. 2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben. 3) Ejere af lokaler m.m. der udlejes til klubben. Nr. 1 og 2 omfatter ikke selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. §6 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 1. marts. Indvarsling til generalforsamling samt dagsorden skal bekendtgøres gennem klubbens digitale kanaler med mindst 7 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab og formueforhold til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. En af bestyrelsen udpeget dirigent leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Ekstraordinær generalforsamling holdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig sa°fremt en tredjedel af stemmeberettigede medlemmer er mødt. §7 Alle klubbens medlemmer har ret til at møde på enhver generalforsamling, såfremt forfaldent kontingent er betalt. De medlemmer, der er fyldt 16 år og har 3 måneders medlemskab har stemmeret og ret til at udtale sig. Ulønnede trænere og ledere anses for medlemmer og har ligeledes stemmeret og ret til at udtale sig. Alle medlemmer af Boldklubbens Venner er automatisk passivt medlem af Hirtshals Boldklub med deraf ret til at møde på generalforsamlingen. De har dog kun stemmeret, hvis de betaler almindeligt medlemskontingent. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Står stemmer lige bortfalder forslaget. Til vedtægtsændring kræves der dog, at to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved alle valg hvor flere end der skal vælges er bragt til forslag samt ved afgørelse af eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt. §8 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. §9 Klubbens regnskab skal revideres af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Revisorerne vælges på skift for et år af gangen. §10 Til klubbens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på tre fjerdedele af de fremmødte på to med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. §11 Ved opløsning af klubben overgår den eventuelle formue og øvrige værdier til andre idrætslige formål i Hirtshals by. §12 Alle tidligere love ophæves hermed. Således vedtaget på generalforsamlingen d. 15. februar 2024 Jesper Vandsted, formand Martin Eriksen, næstformand Jan Dige Fjerritslev, kasserer Kim Bærentsen Nikolaj Andersen Anders Holm Schlie
bottom of page